Om Livsinsikt Västervik

Livsinsikt Västervik är en förening som vill visa att det finns saker bortom det påtagliga. Vi vill göra möjligt för varje enskild människa, som så önskar, att ta till vara på inre förmågor. Vi har alla oanade källor inom oss, det gäller bara att veta hur man ska kunna ösa ur dem.

Vi arrangerar föredrag, kurser och seanser, med förhoppning om att dessa, ska kunna bidra till att öppna nya möjligheter, för dig och de personer som deltar.

Är du som medlem intresserad av att hjälpa till med planering av föreningens verksamhet och kanske har några nya förslag eller infallsvinklar så skulle det vara jätteroligt om du hörde av dig.


Kontaktuppgifter   

E-post: livsinsiktvastervik@live.seStyrelsen
Ordförande:   
Kristina Larsson
Kassör:         
Kristina Wallin
Sekreterare:          
Petra Prag
Ledamöter:            
Katarina Fast
Monika Danielsson
Suppleanter:            
Viveca Carlsson
Morgan Lifberg
Valberedning:        
Marie Andersson
Revisorer:           
Erik RollbornFöreningen Livsinsikt Västerviks stadgar:

1. Syftet för föreningen är att öka det allmänna medvetandet. Att skaffa sig insikt om medmänniskan och öka kunnandet om omvärlden.

§ 2. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 3. Medlemmar i föreningen är enskilda personer med esoteriskt intresse.

§ 4. Medlem som ej fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen, eller uppträtt på ett sätt, som orsakat föreningen skada eller dåligt anseende, utesluts om styrelsen så beslutar.

§ 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.

§ 6. Fastställande av röstlängd.

§ 7. Fastställande av dagordning.

§ 8. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 9. Val av två protokolljusterare.

§ 10. Styrelsens berättelse.

§ 11. Revisorns berättelse.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13. Medlemsavgiften bestäms för nästkommande år, på årsmötet, som hålls en gång per kalenderår, vilket i vår förening infaller under första kvartalet. Räkenskapsåret och verksamhetsårer följer kalenderåret. Årsmöte ska utlysas minst 3 veckor i förväg.

§ 14. På årsmötet utses, ordförande, 2 ledamöter, 2 ersättare.
Ordförande väljs på 2 år.
Kassör väljs på 2 år.
Sekreterare väljs på 2 år.
Övriga ledamöter 1 år i taget.

§ 15. En arbetsgrupp utses, som ansvarar för, praktisk hjälp vid föredrag, seanser eller kurser. Styrelsemedlemmar och övriga medlemmar som ingår vid ett evenemang har fritt inträde.

§ 16. Val av 2 revisorer.

§ 17. Val av valberedning; 2 personer.

§ 18. Styrelsen är beslutande organ mellan årsmötena. Den har till uppgift att ansvara för föreningens utveckling, ekonomi och administration ansvara för samordning och genomförandet av föreningens verksamhet.

§ 19. Styrelsen är beslutsmässig om mer än halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 20. Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

§ 21. Vid föreningens upphörande tillfaller kvarstående medel välgörande ändamål.

§ 22. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar